Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

1.1 Szolgáltató adatai:

Név: Cserhát Stúdió Kft.
Székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.
Telephely és levelezési cím: 3060 Pásztó, Fő út 96.
Adószám: 25493353-2-42
Bankszámlaszám: OTP Bank: 11741024-21077751-00000000
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-69601/2017

1.2 Vásárló:

Aki a webáruház és a weblap szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház vagy a weboldal internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 Szállító:

A Szolgáltató által megbízott szállítmányozó futárszolgálat:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag – Logisztikai Kft.

2 Általános Szerződési Feltételek célja:

Szolgáltató jelen ÁSZF-et azért adta ki, hogy részletesen szabályozza a Webáruház szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, Szolgáltató és Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Az ÁSZF Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Szolgáltató webáruház tevékenységére vonatkozó, itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 ÁSZF közzététele:

Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.2 ÁSZF hatálya:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a szolgáltató a webáruház szolgáltatást biztosítja.

3. Webáruház-szolgáltatás:

A Szolgáltató a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház szolgáltatást:

3.1 Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:

A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető.

4. Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása:

4.1 Vásárlói adatok megadása:

Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.2 Általános jellemzők:

Szerződés a szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A megkötendő szerződés, írásban foglaltnak minősül, melyet a szolgáltató iktat, és adatbázisban tárol. A Szerződés nyelve magyar. Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási és számlázási adatok, továbbá elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.3 Megrendelés módosítása, törlése:

Megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását Vásárló a webáruház kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen írásban teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

A megrendelés legyártása után, de a futárszolgálat részére átadás előtt már NEM törölhető.

4.4 Fizetési feltételek:

Minimális rendelési tétel 3.900 Ft. Ennél kisebb értékű csomagot nincs módunkban kiszállítani. A megrendelésnek felső határa nincs.

Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítheti előre utalással vagy a szállítónál az áruk átvételénél utánvéttel. Szolgáltató részteljesítést nem vállal, Szállító részteljesítést nem fogadhat el. Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

25.000 Ft-ot, azaz huszonötezer forintot meghaladó megrendelés esetén, Szolgáltató jogosult Díjbekérőt küldeni, az átutalás beérkezéséig a teljesítést felfüggeszteni.

Díjbekérő küldése történhet postai úton, vagy elektronikusan Vásárló által megadott e-mail címre.

Weboldalról megrendelhető termékek árváltoztatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Vásárló fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától.

4.5 Szállítási módok:

4.5.1 Futárszolgálatos szállítás utánvéttel:

Az összeget Vásárló az átadó futárnak fizeti, mely együttesen tartalmazza a termék(ek) ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a megrendelés folyamán kerül kiszámolásra a rendelés súlyától és értékétől függően. A szállítási díjat a vásárlás befejezése előtt a webáruház kijelzi a vásárlónak.

4.5.2 Előre utalással:

A rendelés ellenértékét Vásárló előre átutalja szolgáltató számlájára, a csomagot az utánvétel díja nem terheli. Ezáltal a futárnak fizetendő összeg kevesebb lesz.

4.6 Sikertelen kézbesítés:

Általános kiszállítási határidőnél a szállító cég két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést Szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli.

5. Vásárló jogai és kötelezettségei:

Szolgáltató szolgáltatásai terén etikusan, törvényesen, a Vásárlók érdekeit szem előtt tartva jár el. A Vásárló a szerződéstől a 17/1999 kormányrendeletben foglaltak szerint 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.

Az egyedi igény szerint legyártott névjegykártyánál kizárólag a szállításkor keletkezett sérülésekre vonatkozik. A hibás szövegből (betűhiba) eredő károkért, megrendeléskor fenn álló, szerkesztett lenyomat az irányadó. Amennyiben a lenyomat helyes, Szállító térítésmentesen cseréli a hibás névjegykártyát.

A láthatóan szállításkor megsérült csomag átvételét Vásárlónak jogában áll megtagadni, annak tényét köteles Szolgáltatónak e-mailben, vagy telefonon jelezni.

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet, értelmében a visszaküldés költségei Vásárlót terhelik. Csomag visszaküldés csak a cég telephelyére lehetséges: Cserhát Stúdió Kft. 3060 Pásztó Fő u. 96. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról Szolgáltató fényképet készíthet. Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni Vásárlónak.

6. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok:

6.1 Adatvédelmi Nyilatkozat:

A Webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak olyan szolgáltatások (online vásárlás), amelyek teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása. A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során Szolgáltató a következő adatokat rögzíti Vásárlókról:

Vásárló azonosításához szükséges adatok:

* Név
* Szállítási cím
* Számlázási cím
* Elektronikus levelezési cím, e-mail
* Elérhetőségi telefonszám

Választhatóan megadható adatok:

* Egyéb közlendő

Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Szerződés teljesítése és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy igény esetén (ha Vásárló hírlevélre feliratkozott) a megadott e-mail címre az új szolgáltatásokról/termékekről tájékoztató e-mailt küld. Szolgáltató a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A megrendelések kiszállítása érdekében Szolgáltató a következő adatokat bocsátja Szállító cég, illetve Szállító megbízottja rendelkezésére:

* Megrendelő neve
* A teljes szállítási cím
* Egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok)
* A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén)
* Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége

Szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartásba vételi száma: NAIH-69601/2017

6.2 Személyes adatok módosítása:

Vásárló a személyes adatait a saját adatok menüpont alatt bármikor megváltoztathatja. Vásárló adatainak törlését az elérhetőség oldalon megadott elektronikus levelezési címen írásban kérheti.

7. Egyebek:

7.1 Biztonság:

Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2 Felelősség kizárása:

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Az oldalon feltüntetett leírások és képek a Cserhát Stúdió Kft. tulajdonát képezik. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

7.3 Szerzői jogok:

Egyedi megrendelés esetén a névjegykártyára felkerülő ábra/kép/felirat szerzői jogairól Vásárló köteles meggyőződni/gondoskodni. Ilyen esetekből eredő jogvitákban Szolgáltató felelősségre semmilyen esetben NEM vonható.

A weboldalon található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

A weboldal főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

7.5 Jogviták:

Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, Szerződő Felek a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos döntésének vetik alá magukat.

7.6 Egyéb

Munkatársaink mindent megtesznek, hogy a valóságnak megfelelő képet és leírást helyezzenek el az oldalon. Egyes típusok esetében előfordulhat, hogy a képen látható, illetve a valós termék eltér egymástól, melyért felelősséget nem tudunk vállalni. Fentiekre tekintettel kérjük minden tisztelt ügyfelünket, hogy szíveskedjenek az illusztrációként feltüntetett képet, illetve az árat egyeztetni a rendelt termék adataival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal.

Érvényes: 2017. 02. 10-től

www.nevjegystudio.hu csapata